Zwroty

Zwroty

1.     Klient będą­cy Kon­su­men­tem, któ­ry zawarł umo­wę na odle­głość lub poza loka­lem przed­się­bior­stwa, może w ter­mi­nie 14 dni odstą­pić od niej bez poda­wa­nia przy­czy­ny i bez pono­sze­nia kosz­tów. Bieg ter­mi­nu do odstą­pie­nia od umo­wy roz­po­czy­na się odmo­men­tu obję­cia rze­czy w posia­da­nie przez Klien­ta będą­ce­go Kon­su­men­tem lub wska­za­ną przez nie­go oso­bę trze­cią inną niż prze­woź­nik. Jeże­li przed­mio­tem umo­wy jest  wie­le rze­czy, któ­re są dostar­cza­ne osob­no, par­tia­mi lub w czę­ściach bieg ter­mi­nu do odstą­pie­nia od umo­wy roz­po­czy­na się od chwi­li obję­cia przez Klien­ta będą­ce­go Kon­su­men­tem lub wska­za­nej przez nie­go oso­by trze­ciej innej niż prze­woź­nik w posia­da­nie ostat­niej rze­czy, par­tii lub części.

2.     Klient będą­cy Kon­su­men­tem może odstą­pić od umo­wy, skła­da­jąc Gale­rii jed­no­znacz­ne oświad­cze­nie o odstą­pie­niu od umo­wy. Oświad­cze­nie moż­na zło­żyć na for­mu­la­rzu, któ­re­go wzór moż­na pobrać pod adre­sem: www.monaart.pl

3.     Do zacho­wa­nia ter­mi­nu wystar­czy, aby Klient wysłał Gale­rii oświad­cze­nie o odstą­pie­niu od umo­wy przed upły­wem ter­mi­nu do odstą­pie­nia od umowy.

4.     W przy­pad­ku odstą­pie­nia przez Klien­ta od umo­wy zawar­tej na odle­głość lub umo­wy zawar­tej poza loka­lem przed­się­bior­stwa umo­wę uwa­ża się za niezawartą.

5.     Jeże­li Klient zło­żył oświad­cze­nie o odstą­pie­niu od umo­wy zanim przed­się­bior­ca przy­jął jego ofer­tę, ofer­ta prze­sta­je wiązać.

6.     W przy­pad­ku sku­tecz­ne­go odstą­pie­nia przez Klien­ta od umo­wy Gale­ria nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni od dnia otrzy­ma­nia oświad­cze­nia o odstą­pie­niu od umo­wy zwró­ci wszyst­kie doko­na­ne przez Klien­ta płat­no­ści, w tym kosz­ty dostar­cze­nia rzeczy.

7.     Gale­ria doko­nu­je zwro­tu płat­no­ści przy uży­ciu takie­go same­go spo­so­bu zapła­ty, jakie­go użył Klient, chy­ba że Klient wyraź­nie zgo­dził się na inny spo­sób zwro­tu, któ­ry nie wią­że się dla nie­go z żad­ny­mi kosztami.

8.     W przy­pad­ku odstą­pie­nia od umo­wy Klient ma obo­wią­zek zwró­cić dzie­ło sztu­ki Gale­rii nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni od dnia, w któ­rym odstą­pił od umo­wy. Do zacho­wa­nia ter­mi­nu wystar­czy ode­sła­nie dzie­ła sztu­ki przed jego upły­wem. W związ­ku z odstą­pie­niem od umo­wy Klient pono­si bez­po­śred­nie kosz­ty zwro­tu dzie­ła sztuki.

9.     Klient pono­si odpo­wie­dzial­ność za zmniej­sze­nie war­to­ści dzie­ła sztu­ki będą­ce wyni­kiem korzy­sta­nia z niej w spo­sób wykra­cza­ją­cy poza koniecz­ny do stwier­dze­nia cha­rak­te­ru, cech i funk­cjo­no­wa­nia rzeczy.

10.  Pra­wo odstą­pie­nia od umo­wy zawar­tej poza loka­lem przed­się­bior­stwa lub na odle­głość nie przy­słu­gu­je Klien­to­wi będą­ce­mu Kon­su­men­tem  w odnie­sie­niu do umów, w któ­rej przed­mio­tem świad­cze­nia jest rzecz nie­pre­fa­bry­ko­wa­na, wypro­du­ko­wa­na według spe­cy­fi­ka­cji kon­su­men­ta lub słu­żą­ca zaspo­ko­je­niu jego zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nych potrzeb.