Regulamin

Regu­la­min gale­rii internetowej

Poniż­szy Regu­la­min okre­śla ogól­ne warun­ki sprze­da­ży obo­wią­zu­ją­ce w inter­ne­to­wej gale­rii sztu­ki Mona Art Gal­le­ry dzia­ła­ją­cej pod adre­sem: www.monaart.pl, pro­wa­dzo­nej przez KUKU Jacek Gier­la­siń­ski, z sie­dzi­bą w Cho­to­mo­wie (05–123), przy ul. Par­ty­zan­tów 112G, wpi­sa­ną do Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej, REGON 277784952, NIP: 6271743532

§1.

Zakres obo­wią­zy­wa­nia regulaminu

 1. 1. Regu­la­min obo­wią­zu­je dla wszyst­kich zamó­wień skła­da­nych przez Kon­su­men­tów i Przed­się­bior­ców za pośred­nic­twem inter­ne­to­wej gale­rii sztu­ki Mona Art Gallery.
 2. 2. Regu­la­min udo­stęp­nia­ny jest na stro­nie inter­ne­to­wej Gale­rii w spo­sób umożl­wia­ją­cy Klien­to­wi jego pozy­ska­nie, odtwa­rza­nie i utrwa­la­nie treści.

§2. 

Defi­ni­cje

 1. 1. Kon­su­ment — zgod­nie z art. 221 Kodek­su cywil­ne­go to oso­ba fizycz­na doko­nu­ją­ca z przed­się­bior­cą czyn­no­ści praw­nej nie­zwią­za­nej bez­po­śred­nio z jej dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą lub zawodową.
 2. 2. Przed­się­bior­ca — zgod­nie z art. 431 Kodek­su cywil­ne­go to oso­ba fizycz­na, oso­ba praw­na i jed­nost­ka orga­ni­za­cyj­na nie­bę­dą­ca oso­bą praw­ną, któ­rej usta­wa przy­zna­je zdol­ność praw­ną, pro­wa­dzą­ca we wła­snym imie­niu dzia­łal­ność gospo­dar­czą lub zawodową.
 3. 3. Gale­ria — inter­ne­to­wa gale­ria sztu­ki Mona Art Gal­le­ry dzia­ła­ją­cej pod adre­sem: www.monaart.pl, pro­wa­dzo­na przez KUKU Jacek Gier­la­siń­ski. z sie­dzi­bą w Chotomowie
 4. 4. Kon­to Klien­ta – usłu­ga elek­tro­nicz­na pole­ga­ją­ca na pro­wa­dze­niu dla Klien­ta przez Gale­rię kon­ta będą­ce­go zbio­rem zaso­bów, w któ­rym gro­ma­dzo­ne są dane Klien­ta i infor­ma­cje o jego dzia­ła­niach w na stro­nie Galerii.
 5. 5. Koszyk - usłu­ga elek­tro­nicz­na umoż­li­wia­ją­ca zło­że­nia przez Klien­ta zamówienia.

§3. 

Zawar­cie umowy

 1. 1. Umo­wa sprze­da­ży zosta­je zawar­ta z KUKU Jacek Gierlasiński.
 2. 2. Pre­zen­ta­cja dzieł sztu­ki w Gale­rii nie sta­no­wi ofer­ty zawar­cia umo­wy sprze­da­ży w rozu­mie­niu art. 66 oraz art. 661 Kodek­su cywil­ne­go, lecz zapro­sze­nie do skła­da­nia ofert. 
 3. 3. Ceny dzieł sztu­ki wyeks­po­no­wa­nych w Gale­rii są wyra­żo­ne w pol­skich zło­tych (PLN). 
 4. 4. Zaku­pów w Gale­rii moż­na doko­ny­wać po zare­je­stro­wa­niu się oraz utwo­rze­niu Kon­ta Klien­ta lub bez rejestracji. 
 5. 5. Reje­stra­cja i utwo­rze­nie Kon­ta Klien­ta nastę­pu­je poprzez wypeł­nie­nie for­mu­la­rza reje­stra­cyj­ne­go. W celu zało­że­nia Kon­ta klien­ta nale­ży przejść do zakład­ki „Moje kon­to”, a następ­nie doko­nać reje­stra­cji za pomo­cą adre­su e‑mail Klienta. 
 6. 6. Kon­to Klien­ta umoż­li­wia skła­da­nie zamó­wień oraz zawie­ra­nie umów sprze­da­ży dzieł wyeks­po­no­wa­nych w Gale­rii, prze­cho­wy­wa­nie histo­rii zamó­wień Klien­ta oraz danych Klien­ta potrzeb­nych do reali­za­cji zamó­wie­nia, w tym danych adresowych. 
 7. 7. Z chwi­lą reje­stra­cji zawar­ta zosta­je z Klien­tem Umo­wa o świad­cze­nie usług dro­gą elek­tro­nicz­ną na czas nie­okre­ślo­ny. Klient ma w każ­dej chwi­li moż­li­wość rezy­gna­cji z Kon­ta Klien­ta poprzez wysła­nie żąda­nia do Gale­rii za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej na adres: hannag.mds@gmail.com; lub za pośred­nic­twem pocz­ty na adres: 05–123 Cho­to­mów, ul. Par­ty­zan­tów 112 G.
 8. 8. W celu zawar­cia umo­wy sprze­da­ży nale­ży dodać wybra­ne dzie­ła sztu­ki do koszy­ka naci­ska­jąc przy­cisk „Dodaj do koszy­ka”. Po doda­niu dzie­ła sztu­ki do koszy­ka zosta­nie ono uwi­docz­nio­ne w zakład­ce „Koszyk” oraz zakład­ce „Zamó­wie­nie”. Po skom­ple­to­wa­niu cało­ści zamó­wie­nia w zakład­ce „Koszyk” i wybra­niu przy­ci­sku „Przej­ście do płat­no­ści” nale­ży wypeł­nić dane zawar­te w for­mu­la­rzu zamó­wie­nia uwi­docz­nio­nym w zakład­ce „Zamó­wie­nie”, a następ­nie naci­snąć przy­cisk „Kupu­ję i pła­cę”. Z chwi­lą zło­że­nia zamó­wie­nia, tj. z chwi­lą naci­śnię­cia przy­ci­sku „Kupu­ję i pła­cę”, dzie­ło sztu­ki pod­le­ga rezer­wa­cji. W celu reali­za­cji zamó­wie­nia koniecz­ne jest potwier­dze­nie dostęp­no­ści dzie­ła sztu­ki przez Gale­rię. Po doko­na­niu przez Gale­rię potwier­dze­nia dostęp­no­ści dzie­ła nale­ży doko­nać wpła­ty ceny sprze­da­ży dzie­ła bez­po­śred­nio na kon­to ban­ko­we Gale­rii w ter­mi­nie 2 dni. W tytu­le płat­no­ści nale­ży wska­zać numer  zamó­wie­nia. Zamó­wie­nie zosta­nie zre­ali­zo­wa­ne po zaksię­go­wa­niu wpła­ty na rachun­ku ban­ko­wym Galerii.
 9. 9. W przy­pad­ku opła­ce­nia przez Klien­ta ceny sprze­da­ży przed potwier­dze­niem dostęp­no­ści dzie­ła sztu­ki, gdy zare­zer­wo­wa­ne dzie­ło sztu­ki oka­że się nie­do­stęp­ne do sprze­da­ży kwo­ta sprze­da­ży prze­ka­za­nia zosta­nie zwrot­nie na rachu­nek ban­ko­wy Klien­ta w ter­mi­nie do 7 dni roboczych.
 10. 10. Gale­ria infor­mu­je Klien­ta o dostęp­no­ści dzie­ła sztu­ki w ter­mi­nie 2 dni od dnia zło­że­nia zamó­wie­nia. W wyjąt­ko­wych przy­pad­kach ter­min ten może ulec wydłu­że­niu do 7 dni o czym Gale­ria poin­for­mu­je Klien­ta niezwłocznie. 
 11. 11. Ter­min na doko­na­nie płat­no­ści za zamó­wio­ne dzie­ło sztu­ki wyno­si 2 dni od uzy­ska­nia przez Klien­ta potwier­dze­nia dostęp­no­ści dzie­ła sztu­ki. Gale­ria doko­nu­je potwier­dze­nia dostęp­no­ści dzie­ła sztu­ki na adres ema­il wska­za­ny w for­mu­la­rzu rejestracyjnym.
 12. 12. Każ­do­ra­zo­wo przed zło­że­niem zamó­wie­nia, Klient jest infor­mo­wa­ny o łącz­nej cenie za wybra­ne dzia­ła sztu­ki i dosta­wę wraz ze spo­so­bem reali­za­cji, jak też o wszyst­kich kosz­tach, jakie jest zobo­wią­za­ny ponieść w związ­ku z Umo­wą sprzedaży.
 13. 13. Po zło­że­niu zamó­wie­nia otrzy­ma­ją Klient otrzy­ma od Gale­rii wia­do­mość e‑mail z potwier­dze­niem zamówienia.
 14. 14. Koszyk oraz wpro­wa­dza­ne w for­mu­la­rzach dane moż­na mody­fi­ko­wać przed zło­że­niem zamó­wie­nia korzy­sta­jąc w tym celu z dostęp­nych funk­cjo­nal­no­ści i komu­ni­ka­tów uka­zu­ją­cych się w trak­cie pro­ce­su skła­da­nia zamówienia.

§4

Dosta­wa 

 1. 1. Koszt prze­sył­ki dzieł sztu­ki na tere­nie Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej pono­si Galeria. 
 2. 2. Koszt prze­sył­ki dzieł sztu­ki za gra­ni­cę usta­la­ny jest indy­wi­du­al­nie z Klien­tem za pośred­nic­twem pocz­ty e‑mail przed zło­że­niem zamówienia. 
 3. 3. Zamó­wio­ne dzie­ła sztu­ki dostar­cza­ne są za pośred­nic­twem firm kurier­skich. Doko­nu­jąc odbio­ru dzie­ła sztu­ki Klient ma moż­li­wość spraw­dze­nia sta­nu prze­sył­ki i kom­plet­no­ści zamó­wie­nia w obec­no­ści kurie­ra. W przy­pad­ku stwier­dze­nia przez Klien­ta jakich­kol­wiek nie­pra­wi­dło­wo­ści zale­ca się spo­rzą­dze­nie pro­to­ko­łu szkody. 
 4. 4. Ist­nie­je moż­li­wość odbio­ru oso­bi­ste­go pro­duk­tów pod adre­sem: 05–123 Cho­to­mów, ul. Par­ty­zan­tów 112 G. Obiór oso­bi­sty jest moż­li­wy wyłącz­nie po uprzed­nim usta­le­niu dnia oraz godzi­ny odbio­ru zamówienia. 

§5. 

Płat­no­ści

 1. 1. W Gale­rii dostęp­ne są nastę­pu­ją­ce for­my płat­no­ści: płat­ność tra­dy­cyj­nym prze­le­wem na rachu­nek ban­ko­wy Gale­rii. Po zło­że­niu przez Klien­ta zamó­wie­nia otrzy­ma on za pośred­nic­twem wia­do­mo­ści e‑mail dane nie­zbęd­ne do reali­za­cji przelewu. 
 2. 2. Klient ma obo­wią­zek doko­na­nia płat­no­ści w ter­mi­nie 2 dni od dnia otrzy­ma­nia wia­do­mo­ści e‑mail zawie­ra­ją­cej potwier­dze­nie dostęp­no­ści dzie­ła sztu­ki. Brak reali­za­cji płat­no­ści w powyż­szym ter­mi­nie poczy­tu­je się za odstą­pie­nie przez Klien­ta od umo­wy sprze­da­ży dzie­ła sztuki.
 3. 3. Reali­za­cja zamó­wie­nia zosta­nie roz­po­czę­ta po zaksię­go­wa­niu na kon­cie Gale­rii peł­nej kwo­ty wyma­ga­nej wpła­ty za zło­żo­ne zamówienie.
 4. 4. W przy­pad­ku opła­ce­nia przez Klien­ta ceny sprze­da­ży przed potwier­dze­niem dostęp­no­ści dzie­ła sztu­ki, gdy zare­zer­wo­wa­ne dzie­ło sztu­ki oka­że się nie­do­stęp­ne do sprze­da­ży kwo­ta sprze­da­ży prze­ka­za­nia zosta­nie zwrot­nie na rachu­nek ban­ko­wy Klien­ta w ter­mi­nie do 7 dni roboczych.
 5. 5. Czas reali­za­cji zamó­wie­nia wyno­si do 14 dni robo­czych licząc od daty zaksię­go­wa­nia na kon­cie Gale­rii peł­nej kwo­ty wyma­ga­nej wpła­ty za zło­żo­ne zamó­wie­nie. W przy­pad­ku opóź­nie­nia w reali­za­cji zamó­wie­nia Gale­ria poin­for­mu­je Klien­ta o przy­czy­nach opóź­nie­nia i ter­mi­nie reali­za­cji zamówienia. 

§6. 

Odstą­pie­nie od umo­wy i zwroty

 1. 1. Klient będą­cy Kon­su­men­tem, któ­ry zawarł umo­wę na odle­głość lub poza loka­lem przed­się­bior­stwa, może w ter­mi­nie 14 dni odstą­pić od niej bez poda­wa­nia przy­czy­ny i bez pono­sze­nia kosz­tów. Bieg ter­mi­nu do odstą­pie­nia od umo­wy roz­po­czy­na się od momen­tu obję­cia rze­czy w posia­da­nie przez Klien­ta będą­ce­go Kon­su­men­tem lub wska­za­ną przez nie­go oso­bę trze­cią inną niż prze­woź­nik. Jeże­li przed­mio­tem umo­wy jest  wie­le rze­czy, któ­re są dostar­cza­ne osob­no, par­tia­mi lub w czę­ściach bieg ter­mi­nu do odstą­pie­nia od umo­wy roz­po­czy­na się od chwi­li obję­cia przez Klien­ta będą­ce­go Kon­su­men­tem lub wska­za­nej przez nie­go oso­by trze­ciej innej niż prze­woź­nik w posia­da­nie ostat­niej rze­czy, par­tii lub części.
 2. 2. Klient będą­cy Kon­su­men­tem może odstą­pić od umo­wy, skła­da­jąc Gale­rii jed­no­znacz­ne oświad­cze­nie o odstą­pie­niu od umo­wy. Oświad­cze­nie moż­na zło­żyć na for­mu­la­rzu, któ­re­go wzór moż­na pobrać pod adre­sem: www.monaart.pl 
 3. 3. Do zacho­wa­nia ter­mi­nu wystar­czy, aby Klient wysłał Gale­rii oświad­cze­nie o odstą­pie­niu od umo­wy przed upły­wem ter­mi­nu do odstą­pie­nia od umowy.
 4. 4. W przy­pad­ku odstą­pie­nia przez Klien­ta od umo­wy zawar­tej na odle­głość lub umo­wy zawar­tej poza loka­lem przed­się­bior­stwa umo­wę uwa­ża się za niezawartą.
 5. 5. Jeże­li Klient zło­żył oświad­cze­nie o odstą­pie­niu od umo­wy zanim przed­się­bior­ca przy­jął jego ofer­tę, ofer­ta prze­sta­je wiązać.
 6. 6. W przy­pad­ku sku­tecz­ne­go odstą­pie­nia przez Klien­ta od umo­wy Gale­ria nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni od dnia otrzy­ma­nia oświad­cze­nia o odstą­pie­niu od umo­wy zwró­ci wszyst­kie doko­na­ne przez Klien­ta płat­no­ści, w tym kosz­ty dostar­cze­nia rzeczy.
 7. 7. Gale­ria doko­nu­je zwro­tu płat­no­ści przy uży­ciu takie­go same­go spo­so­bu zapła­ty, jakie­go użył Klient, chy­ba że Klient wyraź­nie zgo­dził się na inny spo­sób zwro­tu, któ­ry nie wią­że się dla nie­go z żad­ny­mi kosztami.
 8. 8. W przy­pad­ku odstą­pie­nia od umo­wy Klient ma obo­wią­zek zwró­cić dzie­ło sztu­ki Gale­rii nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni od dnia, w któ­rym odstą­pił od umo­wy. Do zacho­wa­nia ter­mi­nu wystar­czy ode­sła­nie dzie­ła sztu­ki przed jego upły­wem. W związ­ku z odstą­pie­niem od umo­wy Klient pono­si bez­po­śred­nie kosz­ty zwro­tu dzie­ła sztuki. 
 9. 9. Klient pono­si odpo­wie­dzial­ność za zmniej­sze­nie war­to­ści dzie­ła sztu­ki będą­ce wyni­kiem korzy­sta­nia z niej w spo­sób wykra­cza­ją­cy poza koniecz­ny do stwier­dze­nia cha­rak­te­ru, cech i funk­cjo­no­wa­nia rzeczy.
 10. 10. Pra­wo odstą­pie­nia od umo­wy zawar­tej poza loka­lem przed­się­bior­stwa lub na odle­głość nie przy­słu­gu­je Klien­to­wi będą­ce­mu Kon­su­men­tem  w odnie­sie­niu do umów, w któ­rej przed­mio­tem świad­cze­nia jest rzecz nie­pre­fa­bry­ko­wa­na, wypro­du­ko­wa­na według spe­cy­fi­ka­cji kon­su­men­ta lub słu­żą­ca zaspo­ko­je­niu jego zin­dy­wi­du­ali­zo­wa­nych potrzeb.

§7. 

Rękoj­mia za wady

 1. 1. Gale­ria jako sprze­da­ją­cy jest zobo­wią­za­na dostar­czyć dzie­ła sztu­ki wol­ne od wad.
 2. 2. W zakre­sie okre­ślo­nym w art. 556 i kolej­nych Kodek­su cywil­ne­go obo­wią­zu­je usta­wo­we pra­wo odpo­wie­dzial­no­ści za wady rze­czy sprze­da­nej. Odpo­wie­dzial­ność z tytu­łu rękoj­mi powsta­je jeże­li wada fizycz­na zosta­nie stwier­dzo­na przed upły­wem dwóch lat od dnia wyda­nia rze­czy Klien­to­wi. W przy­pad­ku, gdy przed­mio­tem sprze­da­ży jest uży­wa­na rzecz rucho­ma, odpo­wie­dzial­ność z tytu­łu rękoj­mi wyno­si jeden rok od momen­tu jej wyda­nia. Do zacho­wa­nia powyż­szych ter­mi­nów wystar­czy wysła­nie Gale­rii przed jego upły­wem zawia­do­mie­nia o wadzie.
 3. 3. Rekla­ma­cje moż­na składać:
 • • za pośred­nic­twem pocz­ty elek­tro­nicz­nej na adres: hannag.mds@gmail.com; 
 • • na piśmie na adres: 05–123 Cho­to­mów, ul. Par­ty­zan­tów 112 G.
 1. 4. Gale­ria roz­pa­trzy rekla­ma­cję nie póź­niej niż w ter­mi­nie 14 dni od dnia jej zło­że­nia. W przy­pad­ku wyko­ny­wa­nia upraw­nień z tytu­łu rękoj­mi – o ile zosta­nie uzna­ne to za nie­zbęd­ne do roz­pa­trze­nia rekla­ma­cji – Klient jest zobo­wią­za­ny na koszt Gale­rii dostar­czyć wadli­wą rzecz pod wska­za­ny powy­żej adres pocz­to­wy. Jeże­li ze wzglę­du na rodzaj rze­czy jej dostar­cze­nie było­by nad­mier­nie utrud­nio­ne, Klient jest zobo­wią­za­ny udo­stęp­nić rzecz w miej­scu, w któ­rym się ona znajduje.
 2. 5. W przy­pad­ku Klien­tów będą­cych Przed­się­bior­ca­mi (z wyjąt­kiem osób fizycz­nych zawie­ra­ją­cych umo­wę bez­po­śred­nio zwią­za­ną z ich dzia­łal­no­ścią gospo­dar­czą, gdy z tre­ści tej umo­wy wyni­ka, że nie posia­da ona dla tych osób cha­rak­te­ru zawo­do­we­go w rozu­mie­niu art. 5564 Kodek­su cywil­ne­go) upraw­nie­nia z tytu­łu rękoj­mi za wady fizycz­ne zosta­ją wyłą­czo­ne na pod­sta­wie art. 558 Kodek­su cywilnego.

§8. 

Pra­wa autorskie

Zdję­cia i opi­sy dzieł sztu­ki wyeks­po­no­wa­ne na stro­nie Gale­rii są utwo­rem w rozu­mie­niu prze­pi­sów usta­wy z dnia 4 lute­go 1994 r. o pra­wie autor­skim i pra­wach pokrew­nych oraz sta­no­wią przed­miot praw autor­skich, a zatem nie mogą być wyko­rzy­sty­wa­ne bez zgo­dy dys­po­nen­tów tych praw. 

§9. 

Usłu­gi świad­czo­ne dro­gą elektroniczną

 1. 1. W celu korzy­sta­nia z ofer­ty Gale­rii, w tym do skła­da­nia zamó­wień nie­zbęd­ne jest posia­da­nie urzą­dze­nia mul­ti­me­dial­ne­go z zain­sta­lo­wa­ną prze­glą­dar­ką inter­ne­to­wą,  dostę­pem do sie­ci Inter­net oraz pocz­ty elek­tro­nicz­nej. W usta­wie­niach prze­glą­dar­ki zale­ca się włą­cze­nie moż­li­wo­ści obsłu­gi skryp­tów Java­Script i zapi­su pli­ków Cookies.
 2. 2. Klien­cie zobo­wią­za­ni są do korzy­sta­nia z usług Gale­rii w spo­sób zgod­ny z pra­wem i dobry­mi oby­cza­ja­mi, obo­wią­zu­je zakaz dostar­cza­nia tre­ści o cha­rak­te­rze bezprawnym.

§10. 

Poza­są­do­we roz­wią­zy­wa­nie sporów

 1. 1. Infor­mu­je­my, że Kon­su­men­tom przy­słu­gu­je moż­li­wość sko­rzy­sta­nia z poza­są­do­we­go spo­so­bu roz­pa­try­wa­nia rekla­ma­cji i docho­dze­nia rosz­czeń. Infor­ma­cje o spo­so­bie dostę­pu do powyż­sze­go try­bu i pro­ce­dur roz­strzy­ga­nia spo­rów, znaj­du­ją się pod adre­sem: www.uokik.gov.pl. Co wię­cej, pod adre­sem: http://ec.europa.eu/consumers/odr 

Kon­su­men­ci mają dostęp do inter­ne­to­wej plat­for­my roz­strzy­ga­nia spo­rów kon­su­menc­kich, któ­ra sta­no­wi wie­lo­ję­zycz­ną, inte­rak­tyw­ną stro­nę inter­ne­to­wą dla obsłu­gi Kon­su­men­tów i przed­się­bior­ców dążą­cych do poza­są­do­we­go roz­strzy­gnię­cia spo­rów wyni­ka­ją­cych z zawar­cia na odle­głość umo­wy sprze­da­ży lub umo­wy o świad­cze­nie usług. Sko­rzy­sta­nie z powyż­szych poza­są­do­wych spo­so­bów docho­dze­nia rosz­czeń i roz­strzy­ga­nia spo­rów jest dobro­wol­ne i może mieć miej­sce wyłącz­nie, gdy obie stro­ny spo­ru wyra­żą na to zgodę.

 1. 2. Kon­su­men­ci są rów­nież upraw­nie­ni do zwró­ce­nia się do sta­łe­go polu­bow­ne­go sądu kon­su­menc­kie­go, o któ­rym mowa w art. 37 usta­wy z dnia 15 grud­nia 2000 r. o Inspek­cji Han­dlo­wej z wnio­skiem o roz­strzy­gnię­cie spo­ru wyni­kłe­go z zawar­tej Umo­wy Sprze­da­ży. Regu­la­min orga­ni­za­cji i dzia­ła­nia sta­łych polu­bow­nych sądów kon­su­menc­kich okre­śla Roz­po­rzą­dze­nie mini­stra spra­wie­dli­wo­ści z dnia 6 lip­ca 2017 r. w spra­wie okre­śle­nia regu­la­mi­nu orga­ni­za­cji i dzia­ła­nia sta­łych sądów polu­bow­nych przy woje­wódz­kich inspek­to­rach inspek­cji handlowej.
 2. 3. Kon­su­men­ci mogą uzy­skać bez­płat­ną pomoc w spra­wie roz­strzy­gnię­cia spo­ru mię­dzy Kon­su­men­tem, a sprze­daw­cą, korzy­sta­jąc tak­że z bez­płat­nej pomo­cy powia­to­we­go (miej­skie­go) rzecz­ni­ka kon­su­men­tów lub orga­ni­za­cji spo­łecz­nej, do któ­rej zadań sta­tu­to­wych nale­ży ochro­na konsumentów.

§11. 

Ochro­na Danych Osobowych

 1. 4. Dane oso­bo­we to, zgod­nie z Roz­po­rzą­dze­nie Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet­nia 2016 r. w spra­wie ochro­ny osób fizycz­nych w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych i w spra­wie swo­bod­ne­go prze­pły­wu takich danych oraz uchy­le­nia dyrek­ty­wy 95/46/WE (ogól­ne roz­po­rzą­dze­nie o ochro­nie danych) – dalej RODO, infor­ma­cje o ziden­ty­fi­ko­wa­nej lub moż­li­wej do ziden­ty­fi­ko­wa­nia oso­bie fizycz­nej. W przy­pad­ku korzy­sta­nia z usług Gale­rii taki­mi dany­mi są np. adres e‑mail z imie­niem i nazwi­skiem, adres IP lub dane zapi­sa­ne w zakład­ce Kon­ta Klienta. 
 2. 5. Dane oso­bo­we mogą być zapi­sy­wa­ne w pli­kach cookie lub podob­nych tech­no­lo­giach insta­lo­wa­nych na stro­nie gale­rii inter­ne­to­wej przez Gale­rię lub inne pod­mio­ty, z któ­ry­mi Gale­ria współ­pra­cu­je w zakre­sie mar­ke­tin­go­wym, jak rów­nież pod­mio­ty trze­cie takie jak np. Face­bo­ok, Google. 
 3. 6. Poda­nie danych oso­bo­wych jest dobro­wol­ne, jed­nak­że jest nie­zbęd­ne dla zawar­cia umów sprze­da­ży i umo­wy o świad­cze­nie usług elek­tro­nicz­nych. Gale­ria otrzy­mu­je dane oso­bo­we Klien­ta pod­czas reje­stra­cji kon­ta, jak rów­nież w trak­cie jego aktyw­no­ści na stro­nie Galerii. 
 4. 7. Dane oso­bo­we Klien­ta mogą być wyko­rzy­sty­wa­ne przez Gale­rię, aby kie­ro­wać do Klien­ta tre­ści mar­ke­tin­go­we róż­ny­mi kana­ła­mi, tj. za pośred­nic­twem pocz­ty e‑mail, dro­gą MMS/SMS. Takie dzia­ła­nia są podej­mo­wa­ne przez Gale­rię wyłącz­nie w przy­pad­ku, gdy Klient wyra­ził na to zgo­dę, któ­rą może wyco­fać w dowol­nym momencie.
 5. 8. Zgod­nie z art. 13 RODO Gale­ria infor­mu­je, że:

Admi­ni­stra­to­rem danych oso­bo­wych Klien­tów jest KUKU Jacek Gier­la­siń­ski, z sie­dzi­bą w Cho­to­mo­wie (05–123), przy ul. Par­ty­zan­tów 112G, wpi­sa­ną do Cen­tral­nej Ewi­den­cji i Infor­ma­cji o Dzia­łal­no­ści Gospo­dar­czej, REGON 277784952, NIP: 6271743532, zwa­na dalej „Admi­ni­stra­to­rem”.

 1. 9. W spra­wach zwią­za­nych z ochro­ną danych oso­bo­wych nale­ży kon­tak­to­wać się z Gale­rią pod adre­sem mailo­wym: hannag.mds@gmail.com
 2. 10. Dane oso­bo­we Klien­tów prze­twa­rza­ne będą:
  1. a) w celu sprze­da­ży dzieł sztu­ki za pośred­nic­twem Gale­rii na pod­sta­wie zawar­tej umo­wy sprze­da­ży (zgod­nie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 
  2. b) w przy­pad­ku wysta­wie­nia fak­tu­ry na pod­sta­wie prze­pi­sów podat­ko­wych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 
  3. c) w celu docho­dze­nia ewen­tu­al­nych rosz­czeń na pod­sta­wie praw­nie uza­sad­nio­ne­go inte­re­su (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 
  4. d) w celu prze­sła­nia zamó­wio­nej infor­ma­cji han­dlo­wej – pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia, jest praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res Gale­rii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związ­ku z wyra­żo­ną zgodą, 
  5. e) w celach ana­li­tycz­nych i sta­ty­stycz­nych – pod­sta­wą praw­ną prze­twa­rza­nia jest praw­nie uza­sad­nio­ny inte­res Gale­rii (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), pole­ga­ją­cy na pro­wa­dze­niu ana­liz aktyw­no­ści Klien­tów na inter­ne­to­wej stro­nie Gale­rii w celu dosko­na­le­nia sto­so­wa­nych funkcjonalności.
 3. 11. Odbior­ca­mi danych oso­bo­wych mogą być wyłącz­nie pod­mio­ty, któ­re upraw­nio­ne są do ich otrzy­ma­nia na mocy prze­pi­sów pra­wa. Ponad­to dane mogą być udo­stęp­nio­ne kurie­rom, ope­ra­to­rom pocz­to­wym, fir­mie pro­wa­dzą­cej księ­gi rachun­ko­we, kan­ce­la­rii prawnej.
 4. 12. W przy­pad­ku uzy­ska­nia zgo­dy Klien­ta jego dane mogą zostać tak­że udo­stęp­nio­ne innym pod­mio­tom do ich wła­snych celów, w tym celów marketingowych.
 5. 13. Klient może w dowol­nym momen­cie wnieść sprze­ciw wobec prze­twa­rza­nia swo­ich danych dla celów mar­ke­tin­gu bez­po­śred­nie­go, w tym pro­fi­lo­wa­nia, jeśli prze­twa­rza­nie odby­wa się w związ­ku z uza­sad­nio­nym inte­re­sem administratora. 
 6. 14. Poziom ochro­ny Danych oso­bo­wych poza Euro­pej­skim Obsza­rem Gospo­dar­czym (EOG) róż­ni się od tego zapew­nia­ne­go przez pra­wo euro­pej­skie. Z tego powo­du Gale­ria prze­ka­zu­je Dane oso­bo­we poza EOG tyl­ko wte­dy, gdy jest to koniecz­ne, i z zapew­nie­niem odpo­wied­nie­go stop­nia ochro­ny, przede wszyst­kim poprzez:
 1. a) współ­pra­cę z pod­mio­ta­mi prze­twa­rza­ją­cy­mi Dane oso­bo­we w pań­stwach, w odnie­sie­niu do któ­rych zosta­ła wyda­na sto­sow­na decy­zja Komi­sji Euro­pej­skiej doty­czą­ca stwier­dze­nia zapew­nie­nia odpo­wied­nie­go stop­nia ochro­ny Danych osobowych;
 2. b) sto­so­wa­nie stan­dar­do­wych klau­zul umow­nych wyda­nych przez Komi­sję Europejską;
 3. c) sto­so­wa­nie wią­żą­cych reguł kor­po­ra­cyj­nych zatwier­dzo­nych przez wła­ści­wy organ nadzorczy.
 1. 15. Gale­ria zawsze infor­mu­je o zamia­rze prze­ka­za­nia Danych oso­bo­wych poza EOG na eta­pie ich zbierania.
 2. 16. Admi­ni­stra­tor gwa­ran­tu­je reali­za­cję wszyst­kich upraw­nień wyni­ka­ją­cych z RODO, tj.:
 • − pra­wo dostę­pu do tre­ści danych oso­bo­wych, czy­li pra­wo do uzy­ska­nia potwier­dze­nia czy prze­twa­rza­my dane oraz infor­ma­cji doty­czą­cych ich przetwarzania,
 • − pra­wo do spro­sto­wa­nia oraz usu­nię­cia danych – jeże­li dane są nie­po­praw­ne lub nie­kom­plet­ne albo wyco­fa­na zosta­nie zgo­da na ich przetwarzanie,
 • − pra­wo ogra­ni­cze­nia prze­twa­rza­nia danych – na czas wyja­śnie­nia, korek­ty, wnie­sie­nia sprze­ci­wu – nie usu­nie­my danych, a jedy­nie ogra­ni­czy­my ich przetwarzanie,
 • − nie­pod­le­ga­nia zauto­ma­ty­zo­wa­ne­mu podej­mo­wa­niu decy­zji, w tym profilowaniu,
 • − pra­wo do wyra­że­nia sprze­ci­wu wobec prze­twa­rza­nia danych osobowych.
 • − pra­wo wnie­sie­nia skar­gi do orga­nu nad­zo­ru w związ­ku z prze­twa­rza­niem danych oso­bo­wych – Pre­ze­sa Urzę­du Ochro­ny Danych Osobowych.
 1. 17. Gale­ria w szcze­gól­ny spo­sób dba o bez­pie­czeń­stwo danych oso­bo­wych Klien­tów, doko­nu­jąc nale­ży­tej sta­ran­no­ści, aby dane były bez­piecz­ne. Gale­ria zapew­nia przede wszyst­kim, że dostęp do danych mają jedy­nie oso­by upo­waż­nio­ne i jedy­nie w zakre­sie, w jakim jest to nie­zbęd­ne ze wzglę­du na wyko­ny­wa­ne przez nie zadania. 
 2. 18. Gale­ria podej­mu­je wszel­kie nie­zbęd­ne dzia­ła­nia, by tak­że jego pod­wy­ko­naw­cy i inne pod­mio­ty współ­pra­cu­ją­ce dawa­ły gwa­ran­cję sto­so­wa­nia odpo­wied­nich środ­ków bez­pie­czeń­stwa w każ­dym przy­pad­ku, gdy prze­twa­rza­ją Dane oso­bo­we na zle­ce­nie Galerii.

§12. 

Pli­ki cookie

 1. 1. Gale­ria wyko­rzy­stu­je Pli­ki cookie przede wszyst­kim, aby umoż­li­wić Klien­to­wi dostęp do inter­ne­to­wej stro­ny Gale­rii  i uła­twić Klien­to­wi korzy­sta­nie z niej oraz w celach ana­li­tycz­nych oraz mar­ke­tin­go­wych – jed­nak wyłącz­nie wte­dy, gdy Klient wyra­zi na to zgo­dę przy pierw­szym wej­ściu na inter­ne­to­wą stro­nę Galerii.
 2. 2. Gale­ria wyko­rzy­stu­je też inne tech­no­lo­gie i roz­wią­za­nia tech­nicz­ne pozwa­la­ją­ce uzy­skać dostęp do infor­ma­cji prze­cho­wy­wa­nej na urzą­dze­niu lub w prze­glą­dar­ce Klien­ta (np. …).
 3. 3. Korzy­sta­jąc z inter­ne­to­wej stro­ny Gale­rii, Klient może otrzy­mać Pli­ki cookie pocho­dzą­ce od współ­pra­cu­ją­cych z Gale­rią pod­mio­tów trzecich. 
 4. 4. Prze­glą­dar­ka inter­ne­to­wa Klien­ta powin­na zapew­niać moż­li­wość zmia­ny usta­wień tak, aby odrzu­cić, usu­nąć lub zablo­ko­wać okre­ślo­ne Pli­ki cookie. Pod poniż­szy­mi lin­ka­mi znaj­du­ją się odpo­wied­nie infor­ma­cje dla naj­bar­dziej popu­lar­nych przeglądarek:

Chro­me: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl

Fire­fox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox

Safa­ri: https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

Ope­ra: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/#cookies

Explo­rer: https://support.microsoft.com/pl-pl/topic/jak-usun%C4%85%C4%87-pliki-cookie-w-programie-internet-explorer-bca9446f-d873-78de-77ba-d42645fa52fc

 1. 5. Mając na uwa­dze fakt, iż nie­któ­re Pli­ki cookie są nie­zbęd­ne do funk­cjo­no­wa­nia stro­ny inter­ne­to­wej Gale­rii , zmia­na usta­wień prze­glą­dar­ki może spra­wić, że nie­któ­re usłu­gi nie będą dzia­łać pra­wi­dło­wo, a nawet cał­ko­wi­cie unie­moż­li­wić korzy­sta­nie ze strony.
 2. 6. Szcze­gó­ło­wa infor­ma­cja w zakre­sie Pli­ków cookie dostęp­na jest Poli­ty­ce cookies. 

§13. 

Posta­no­wie­nia końcowe

 1. 1. Posta­no­wie­nia niniej­sze­go Regu­la­mi­nu nie naru­sza­ją usta­wo­wych praw Konsumenta. 
 2. 2. W przy­pad­ku sprzecz­no­ści posta­no­wień Regu­la­mi­nu z pra­wa­mi Kon­su­men­tów wyni­ka­ją­cy­mi z powszech­nie obo­wią­zu­ją­cych prze­pi­sów pra­wa – w miej­sce spor­nych posta­no­wień Regu­la­mi­nu sto­so­wa­ne będą usta­wo­we regulacje.
 3. 3. Gale­ria zastrze­ga pra­wo do doko­ny­wa­nia zmian Regu­la­mi­nu z waż­nych przy­czyn to jest: zmia­ny prze­pi­sów pra­wa; zmia­ny spo­so­bów płat­no­ści i dostaw — w zakre­sie, w jakim te zmia­ny wpły­wa­ją na reali­za­cję posta­no­wień niniej­sze­go Regu­la­mi­nu; zmia­ny zakre­su ofe­ro­wa­nych usług lub Pro­duk­tów w ramach ofer­ty Gale­rii, koniecz­no­ści dopre­cy­zo­wa­nia lub ujed­no­li­ce­nia zapi­sów Regu­la­mi­nu; zapa­dłych, pra­wo­moc­nych orze­czeń lub osta­tecz­nych decy­zji admi­ni­stra­cyj­nych mają­cych wpływ na zakres regu­la­cji niniej­sze­go Regulaminu.
 4. 4. W przy­pad­ku zawar­cia na pod­sta­wie niniej­sze­go Regu­la­mi­nu umów o cha­rak­te­rze cią­głym (np. świad­cze­nie Usłu­gi Elek­tro­nicz­nej – kon­to klien­ta) zmie­nio­ny Regu­la­min wią­że Klien­ta, jeże­li zosta­ły zacho­wa­ne wyma­ga­nia okre­ślo­ne w art. 384 oraz 3841 Kodek­su cywil­ne­go, to jest Klient został pra­wi­dło­wo powia­do­mio­ny o zmia­nach i nie wypo­wie­dział umo­wy w ter­mi­nie 14 dni kalen­da­rzo­wych od dnia powia­do­mie­nia. W wypad­ku gdy­by zmia­na Regu­la­mi­nu skut­ko­wa­ła wpro­wa­dze­niem jakich­kol­wiek nowych opłat lub pod­wyż­sze­niem obec­nych Kon­su­ment ma pra­wo odstą­pie­nia od umowy.
 5. 5. W przy­pad­ku zawar­cia na pod­sta­wie niniej­sze­go Regu­la­mi­nu umów o innym cha­rak­te­rze niż umo­wy cią­głe (np. Umo­wa Sprze­da­ży) zmia­ny Regu­la­mi­nu nie będą w żaden spo­sób naru­szać praw naby­tych Kon­su­men­tów przed dniem wej­ścia w życie zmian Regu­la­mi­nu, w szcze­gól­no­ści zmia­ny Regu­la­mi­nu nie będą mia­ły wpły­wu na już skła­da­ne lub zło­żo­ne zamó­wie­nia oraz zawar­te, reali­zo­wa­ne lub wyko­na­ne Umo­wy Sprzedaży.