Bezpieczne płatności

Bezpieczne płatności

BEZPIECZNE PŁATNOŚCI

1.     W Gale­rii dostęp­ne są nastę­pu­ją­ce for­my płat­no­ści: płat­ność tra­dy­cyj­nym prze­le­wem na rachu­nek ban­ko­wy Gale­rii. Po zło­że­niu przez Klien­ta zamó­wie­nia otrzy­ma on za pośred­nic­twem wia­do­mo­ści e‑mail dane nie­zbęd­ne do reali­za­cji przelewu.

2.     Klient ma obo­wią­zek doko­na­nia płat­no­ści w ter­mi­nie 2 dni od dnia otrzy­ma­nia wia­do­mo­ści e‑mail zawie­ra­ją­cej potwier­dze­nie dostęp­no­ści dzie­ła sztu­ki. Brak reali­za­cji płat­no­ści w powyż­szym ter­mi­nie poczy­tu­je się za odstą­pie­nie przez Klien­ta od umo­wy sprze­da­ży dzie­ła sztuki.

3.     Reali­za­cja zamó­wie­nia zosta­nie roz­po­czę­ta po zaksię­go­wa­niu na kon­cie Gale­rii peł­nej kwo­ty wyma­ga­nej wpła­ty za zło­żo­ne zamówienie.

4.     Czas reali­za­cji zamó­wie­nia wyno­si do 14 dni robo­czych licząc od daty zaksię­go­wa­nia na kon­cie Gale­rii peł­nej kwo­ty wyma­ga­nej wpła­ty za zło­żo­ne zamó­wie­nie. W przy­pad­ku opóź­nie­nia w reali­za­cji zamó­wie­nia Gale­ria poin­for­mu­je Klien­ta o przy­czy­nach opóź­nie­nia i ter­mi­nie reali­za­cji zamówienia.