PO HORYZONT_Odbite_1_olej i akryl na pąĘtnie_60x60_3000 zą_brzegi pomalowane
Izabela_Kucharska_slajder
2022_10_19_sciana_art_cegly_Zlote_jezioro
32 tan­sy
previous arrow
next arrow

MonaArt


Chce­my być bli­żej potrzeb naszych klien­tów i dora­dzić w wybo­rze ide­al­ne­go dzie­ła sztu­ki do zapro­jek­to­wa­ne­go wnę­trza. Z ini­cja­ty­wy zespo­łu Mono­duo Stu­dio powsta­ła inter­ne­to­wa gale­ria sztu­ki Mona Art. Nie lubi­my stać w miej­scu! Za to kocha­my twór­czą pra­cę, w któ­rej może­my się reali­zo­wać. Gale­ria inter­ne­to­wa to kolej­ny krok w stro­nę kre­acji fir­my i jej roz­wo­ju. Naszą dro­gą do suk­ce­su będzie mię­dzy inny­mi pre­zen­to­wa­nie róż­no­rod­nych dzieł sztu­ki w ich sze­ro­kiej ska­li sty­lów arty­stycz­nych. Nasza umie­jęt­ność budo­wa­nia rela­cji z inwe­sto­ra­mi zosta­je wie­lo­krot­nie zauwa­żo­na i doce­nia­na. Pro­jek­tu­jąc wnę­trza i zarzą­dza­jąc gale­rią inter­ne­to­wą, posia­da­my więk­szy zakres pomoc­nych narzę­dzi, aby zna­leźć dzie­ło sztu­ki, któ­re poko­chasz, jed­no­cze­śnie nada­jąc nie­tu­zin­ko­wy cha­rak­ter Two­je­mu wnę­trzu. Zapra­sza­my na spa­cer do naszej gale­rii inter­ne­to­wej, peł­nej barw­nej twór­czo­ści, jaką pre­zen­tu­ją nasi artyści.


Najnowsze prace


Nowi artyści