Dostawa

Dostawa

1.     Po zło­że­niu i potwier­dze­niu przez Klien­ta rezer­wa­cji dzie­ła Arty­sty na stro­nie gale­rii inter­ne­to­wej Mona Art Gal­le­ry Gale­ria zwra­ca się do Arty­sty z zapy­ta­niem w spra­wie dostęp­no­ści dzie­ła do sprzedaży.

2.     Arty­sta ma obo­wią­zek prze­ka­za­nia Gale­rii infor­ma­cji w zakre­sie dostęp­no­ści dzie­ła do sprze­da­ży lub też jej bra­ku nie­zwłocz­nie, nie póź­niej niż w ter­mi­nie 2 dni.

3.     Po potwier­dze­niu dostęp­no­ści dzie­ła do sprze­da­ży przez Arty­stę Gale­ria infor­mu­je Klien­ta dro­gą elek­tro­nicz­ną o przy­ję­ciu zamó­wie­nia do reali­za­cji, co uzna­je się za chwi­lę zawar­cia umo­wy sprze­da­ży dzie­ła z Klientem.

4.     Po doko­na­niu przez Arty­stę potwier­dze­nia dostęp­no­ści dzie­ła do sprze­da­ży Arty­sta nie ma moż­li­wo­ści wyco­fa­nia dzie­ła ze sprzedaży.

5.     Arty­sta ma obo­wią­zek wysła­nia dzie­ła prze­sył­ką kurier­ską na adres Gale­rii w ter­mi­nie do 7 dni od momen­tu poin­for­mo­wa­nia Arty­sty o przy­ję­ciu zamó­wie­nia do reali­za­cji. Gale­ria może wyra­zić zgo­dę na prze­dłu­że­nie ter­mi­nu dostar­cze­nia dzie­ła do 14 dni na indy­wi­du­al­ny wnio­sek Artysty.

6.     Arty­sta ma obo­wią­zek zapa­ko­wa­nia dzie­ła w spo­sób nale­ży­ty, zapew­nia­ją­cy bez­piecz­ny trans­port oraz zabez­pie­cza­ją­cy dzie­ło przed uszko­dze­niem w toku trans­por­tu. Koszt trans­por­tu, opa­ko­wa­nia i przy­go­to­wa­nia dzie­ła do trans­por­tu do Gale­rii pono­si Artysta.

7.     Gale­ria infor­mu­je Arty­stę o odbio­rze dzie­ła od kurie­ra, spraw­dza zgod­ność dzie­ła z zamó­wie­niem oraz wery­fi­ku­je czy dzie­ło nie ule­gło uszko­dze­niu w trak­cie trans­por­tu, a następ­nie prze­sy­ła dzie­ło do Klien­ta. Koszt trans­por­tu, opa­ko­wa­nia i przy­go­to­wa­nia dzie­ła do trans­por­tu do Klien­ta pono­si Galeria.

8.     W przy­pad­ku stwier­dze­nia uszko­dze­nia lub znisz­cze­nia dzie­ła w trak­cie trans­por­tu od Arty­sty do sie­dzi­by Gale­rii Gale­ria spo­rzą­dza pro­to­kół szko­dy i wsz­czy­na pro­ce­du­rę rekla­ma­cyj­ną zgod­nie z pro­ce­du­rą przy­ję­tą w fir­mie kurier­skiej doko­nu­ją­cej trans­por­tu dzie­ła. Arty­sta ma obo­wią­zek aktyw­ne­go uczest­nic­twa w pro­ce­du­rze reklamacyjnej.

9.     W przy­pad­ku uszko­dze­nia lub znisz­cze­nia dzie­ła nie jest ono prze­ka­zy­wa­ne do sprze­da­ży lecz prze­sy­ła­ne zwrot­nie do Arty­sty na koszt Artysty.

10.  Ryzy­ko przy­pad­ko­wej utra­ty lub znisz­cze­nia dzie­ła prze­cho­dzi na Gale­rię z chwi­lą odbio­ru nada­ne­go przez Arty­stę dzie­ła od kurie­ra w sta­nie nie­na­ru­szo­nym oraz zdat­nym do sprze­da­ży Klien­to­wi. Ryzy­ko to obcią­ża Gale­rię do momen­tu odbio­ru dzie­ła przez Klienta.