Sylwia Borkowska

Sylwia Borkowska

Syl­wia Bor­kow­ska rocz­nik 1976. Absol­went­ka  ASP we Wro­cła­wiu, dyplom w roku 2001 w pra­cow­ni Prof. Grze­go­rza Zyn­dwa­le­wi­cza. Aktu­al­nie miesz­ka i two­rzy we Wrocławiu.

W jej spek­trum zain­te­re­so­wa­nia jest teraz malar­stwo abs­trak­cyj­ne boga­te w fak­tu­ry i kolor.


Prace