Patrycja Bajer

Patrycja Bajer

Patry­cja Bajer (ur. w 1973 r.)

Absol­went­ka Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych im. Jana Matej­ki w Krakowie/filia Kato­wi­ce. Ukoń­czy­ła gra­fi­kę pro­jek­to­wą w 1998 roku w pra­cow­ni prof. Toma­sza Jury (ilu­stra­cja) oraz w pra­cow­ni prof. Macie­ja Bie­nia­sza (rysu­nek).

Two­rzy kola­że z domiesz­ką rysun­ku i malar­stwa, rysun­ki naj­czę­ściej piór­kiem i tuszem.

W swo­ich pra­cach mie­rzy się z oso­bi­stym wnę­trzem doty­ka­jąc ludz­kiej egzy­sten­cji, psy­chi­ki, erotyki.

Pra­cu­je w Mło­dzie­żo­wy Domu Kul­tu­ry w Pie­ka­rach Ślą­skich pro­wa­dząc zaję­cia kre­atyw­no-pla­stycz­no- kre­atyw­ne oraz w Zespo­le Szkół Specjalnych.

Jest mamą trój­ki dzie­ci- Mai, Mar­le­ny, Tadeusza.

.


Prace