Marta Sobierajska

Marta Sobierajska

Absol­went­ka Wydzia­łu Malar­stwa na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w War­sza­wie. W ramach pro­gra­mu Era­smus, spę­dzi­ła semestr na Wydzia­le Fine Art w New­ca­stle University. 

W 2015 roku uzy­ska­ła dyplom magi­stra Sztuk Pięk­nych pod kie­run­kiem prof. Sta­ni­sła­wa Baja i prof. Edwar­da Tarkowskiego


Prace