Marta Palka

Marta Palka

Wyra­zi­stość kolo­ru i for­my, za któ­ry­mi kry­je się skom­pli­ko­wa­na i deli­kat­na struk­tu­ra emo­cji, sym­bo­li i arche­ty­pów – to moje malar­stwo. Inspi­ra­cje czer­pię z życia, rela­cji mię­dzy­ludz­kich i ota­cza­ją­ce­go świa­ta, odbie­ra­ne­go wszyst­ki­mi zmy­sła­mi. Mówię o tym, co istot­ne dla każ­de­go czło­wie­ka: o miło­ści i sek­su­al­no­ści, o skraj­nych emo­cjach i nie­uchwyt­nych impre­sjach, o cudzie życia, o wal­ce, o lękach, o poszu­ki­wa­niach bosko­ści i har­mo­nii. Nie boję się kiczu i popkul­tu­ry, czer­pię ze wszyst­kie­go co prze­cho­dzi prze­ze mnie bez ogra­ni­czeń. Jestem absol­went­ką ASP Kato­wi­ce, kie­ru­nek gra­fi­ka, malar­ką, art direc­tor­ką i designerką.


Prace