Małgorzata Gajek

Małgorzata Gajek

Mał­go­rza­ta Gajek  miesz­ka i two­rzy w Warszawie. 

Z wykształ­ce­nia inży­nier, z zami­ło­wa­nia malar­ka. W swo­ich pra­cach poszu­ku­je przede wszyst­kim tema­tów natu­ry, śle­dzi jej zmia­ny i nastrój. Z przy­jem­no­ścią uczest­ni­czy w ple­ne­rach malar­skich, gdzie na kil­ka dni ma oka­zję zato­pić się z pięk­nie przy­ro­dy, nie­spiesz­nie ją obser­wo­wać i prze­le­wać na płótno. 

W swo­jej twór­czo­ści dąży do odda­nia wra­że­nia prze­strze­ni — obraz ma być zapro­sze­niem do wyci­sze­nia, relak­su, do wzię­cia głę­bo­kie­go odde­chu w świe­cie natury.


Prace