Magdalena Mosakowska

Magdalena Mosakowska

Dr. Mag­da­le­na Mosa­kow­ska — Sobo­ciń­ska stu­dio­wa­ła na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w War­sza­wie na wydzia­le malar­stwa pod kie­run­kiem prof. Raj­mun­da Ziem­skie­go. Otrzy­ma­ła sty­pen­dium Mini­stra Kultury 

i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go w 2006 roku. W 2016 roku obro­ni­ła pra­cę dok­tor­ską Archi­tek­tu­ra obra­zu na Uni­wer­sy­te­cie Jana Kocha­now­skie­go w Kiel­cach pod kie­run­kiem prof. zw. dr hab. Wie­sła­wa Łucza­ja. Jest artyst­ką wizu­al­ną. Obsza­rem jej zain­te­re­so­wań jest ilu­zja prze­strze­ni, do uzy­ska­nia któ­rej dąży za pomo­cą róż­no­rod­nych dzia­łań plastycznych.


Prace