Magda Olszewska

Magda Olszewska

Mag­da Olszew­ska (ur. 1987 w Łom­ży) – malar­ka, archi­tekt wnętrz oraz pro­jek­tant­ka mebli. W 2012 obro­ni­ła dyplom na wydzia­le Archi­tek­tu­ry Wnętrz na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w War­sza­wie. Pod­czas obro­ny pra­cy magi­ster­skiej otrzy­ma­ła wyróż­nie­nie za aneks z malar­stwa u prof. Andrze­ja Zwierz­chow­skie­go. Doświad­cze­nie i wie­dzę zdo­by­wa­ła nie tyl­ko na pol­skich, ale i na uzna­nych, zagra­nicz­nych uczel­niach, takich jak np. Fal­mo­uth Uni­ver­si­ty w Wiel­kiej Bry­ta­nii na reno­mo­wa­nym Wydzia­le Inte­rior Design. Jej pra­ce były pre­zen­to­wa­ne na corocz­nych wysta­wach na War­szaw­skiej Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w latach 2006–2012. Bia­łe płót­no to dla niej nie­ogra­ni­czo­na prze­strzeń, któ­rą dzię­ki boga­tej wyobraź­ni i talen­to­wi, potra­fi bar­dzo szyb­ko zapeł­nić. Malu­je abs­trak­cyj­ne for­my, z któ­rych dopie­ro po cza­sie wyła­nia się obraz. Naj­waż­niej­szy jest dla niej kolor, któ­ry samo­czyn­nie wyzwa­la u odbior­cy este­tycz­ne i emo­cjo­nal­ne dozna­nie. Bar­wa w jej pra­cach peł­ni funk­cję sym­bo­licz­ną i emo­cjo­nal­ną. Malar­stwo jest dla niej podró­żą, w któ­rej poszu­ku­je nowych tre­ści w ota­cza­ją­cym świe­cie. Swo­je emo­cje tłu­ma­czy prze­no­sząc je na abs­trak­cyj­ne obra­zy. Eks­pe­ry­men­tu­je z fak­tu­rą, nie­kie­dy nada­jąc jej wręcz postać reliefu.


Prace