Korneliusz Stępniak

Korneliusz Stępniak

Uro­dzo­ny 23 lip­ca 1983 r. we Lwów­ku Ślą­skim. W latach 2003–2008 stu­dia na ASP we Wro­cła­wiu na wydzia­le malar­stwa i rzeź­by, ukoń­czo­ne dyplo­mem z zakre­su malar­stwa szta­lu­go­we­go w pra­cow­ni prof. Alek­san­dra Dymi­tro­wi­cza oraz malar­stwa w archi­tek­tu­rze i urba­ni­sty­ce w pra­cow­ni prof. Woj­cie­cha Kaniowskiego.


Prace