Jerzy Ross-Żólkiewicz

Jerzy Ross-Żólkiewicz

Foto­gra­fu­je od 1985 roku. Z wykształ­ce­nia przy­rod­nik — geo­log. Ceni sobie kon­takt z pięk­nem, w szcze­gól­no­ści z natu­rą i geometrią.


Prace