Hanna Woźnica-Gierlasińska

Hanna Woźnica-Gierlasińska

Absol­went­ka kato­wic­kiej Filii Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Kra­ko­wie. Stu­dio­wa­ła na wydzia­le Gra­fi­ki w latach 1993–1998. Po ukoń­cze­niu stu­diów i obro­nie magi­ster­skiej nagro­dzo­nej meda­lem, roz­po­czę­ła pra­cę w redak­cji w jed­nym z naj­więk­szych tygo­dni­ków w Pol­sce. Zaj­mu­je się malar­stwem, gra­fi­ką i pro­jek­to­wa­niem gra­ficz­nym. Uczest­ni­czy­ła w wie­lu wysta­wach indy­wi­du­al­nych i zbio­ro­wych, rów­nież za gra­ni­cą (m.in. Fin­lan­dia, Japo­nia). Tema­ty­ką jej prac jest przede wszyst­kim pej­zaż, lecz prze­two­rzo­ny przez swo­je wła­sne wyobra­że­nie o rze­czy­wi­sto­ści, przez grę świa­tła i kolo­ru. Inte­re­su­je ją magicz­ny świat przy­ro­dy, któ­ry w jej obra­zach i gra­fi­kach czę­sto przy­bie­ra postać abs­trak­cji w ostrych, nasy­co­nych barwach.


Prace