Feretti

Feretti

Feret­ti — funk­cjo­nu­ją­cy na co dzień jako Piotr Żelazowski. 

Zna­ny z dekon­struk­cji i wie­lo­war­stwo­wo­ści prac. Gra sym­bo­la­mi, czę­sto iro­ni­zu­jąc. Sta­wia na  suro­wość, zmia­ny tem­pa: szyb­kie, moc­ne gesty, prze­pla­ta­ne z wol­ny­mi, deli­kat­ny­mi pociągnięciami. 

Może­my zna­leźć inspi­ra­cje z kubi­zmu, pop artu, eks­pre­sjo­ni­zmu abs­trak­cyj­ne­go i stre­et artu. Czę­sto pod pierw­szym pla­nem kry­je się poprzed­nia war­stwa, zda­ją­ca się być histo­rią, któ­rej nie powin­ni­śmy się pozbywać. 

Jak sam mówi: „Dziś żyje­my w wiel­kim kom­for­cie rela­cji wir­tu­al­nych. W takiej rze­czy­wi­sto­ści łatwo przy­bie­rać wie­le masek, a przez to kształ­to­wać nowe oso­bo­wo­ści, któ­re pod posta­cią kolej­nych nic­ków czy awa­ta­rów zda­ją się być nie­groź­ne. Wszyst­ko do momen­tu, aż zorien­tu­je­my się, że prze­nie­śli­śmy je we wła­sne ja. Pró­ba zmie­rze­nia się z tym, to podróż wgłąb nas samych, któ­ra  pro­wa­dzi róż­ny­mi dro­ga­mi. Wie­rzę, że na koń­cu jest szczę­ście, speł­nie­nie i lek­kość. Tym chcę się dzielić.”

Insta: @iron_piotr


Prace