Aleksanda Rej

Aleksandra Rej

Uro­dzo­na w 1974 r. w Tychach.

Stu­dia na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Kra­ko­wie, Wydział Gra­fi­ki w Katowicach.

Dyplom nagro­dzo­ny meda­lem ASP w Pra­cow­niach Malar­stwa u prof. Roma­na Nowo­tar­skie­go oraz Pro­jek­to­wa­nia Gra­ficz­ne­go u prof. Toma­sza Jury w 1998 r. Upra­wia malar­stwo, gra­fi­kę arty­stycz­ną (lino­ryt) oraz użytkową.

Ma na swo­im kon­cie licz­ne wysta­wy indy­wi­du­al­ne m. in. w BWA w San­do­mie­rzu, Miej­skiej Gale­rii Sztu­ki MM w Cho­rzo­wie, Dwó­rze Kar­wa­cja­nów, BWA w Gor­li­cach, Gale­rii Sztu­ki Współ­cze­snej w Koło­brze­gu, Espa­ce Matis­se, w Cre­il we Fran­cji; Sta­rej Pro­chow­ni w War­sza­wie, BWA Jat­ki w Nowym Tar­gu, Gale­rii ASP w Gór­no­ślą­skim Cen­trum Kul­tu­ry w Katowicach

Waż­niej­sze infor­ma­cje, któ­re uka­za­ły się w mediach: arty­kuł na temat twór­czo­ści w mie­sięcz­ni­ku La Tosca­na, Wło­chy; rela­cja z wysta­wy i wywiad w TOSCANA TV; arty­kuł na temat twór­czo­ści w wydaw­nic­twie „11 arti­sti he meri­ta­no un inve­sti­men­to”; arty­kuł na temat twór­czo­ści w kwar­tal­ni­ku Arty­sta i Sztu­ka nr 6/2012; repor­taż na temat twór­czo­ści — Regio­ny Kul­tu­ry (TVP)

Waż­niej­sze suk­ce­sy to Nagro­da Pre­zy­den­ta Mia­sta Cho­rzów w Dzie­dzi­nie Kul­tu­ry w kate­go­rii Osią­gnięć Twór­czych, wyróż­nie­nie w kon­kur­sie Obraz Roku 2004 im. Ewy Świtalskiej

Była rów­nież lau­re­at­ką pol­skiej edy­cji Lexmark Euro­pe­an Art Pri­ze 2004.

Malu­je głów­nie natu­rę: rośli­ny ziel­ne, krze­wy  i drze­wa, choć w cyklu Geo­me­tria por­tre­to­wa­ła zmul­ti­pli­ko­wa­ne blo­ko­wi­ska. Two­rzy cykla­mi, któ­re kon­ty­nu­owa­ne są przez wie­le lat. Naj­waż­niej­sze cykle malar­skie to Orga­ni­ka, Ziel­nik, Prze­świ­ty, Geo­me­tria oraz Przez kwiatki. 

Jej obra­zy cenio­ne są za kunszt i pre­cy­zję wyko­na­nia oraz kla­sycz­ne pięk­no. Pra­ce gra­ficz­ne w tech­ni­ce barw­ne­go lino­ry­tu są kom­pa­ty­bil­ne z malarstwem.


Prace