Agnieszka Kremky

Agnieszka Kremky

Agniesz­ka Krem­ky stu­dia ukoń­czy­ła na Wydzia­le Histo­rycz­nym Uni­wer­sy­te­tu War­szaw­skie­go.
Od 1998 r. nale­ży do Związ­ku Pol­skich Arty­stów Pla­sty­ków.
Obra­zy jej były pre­zen­to­wa­ne na wysta­wach indy­wi­du­al­nych i zbio­ro­wych w Pol­sce oraz we
Fran­cji, Cze­chach, Wło­szech, Algie­rii i na Litwie.
Naj­czę­ściej podej­mo­wa­nym przez autor­kę moty­wem są por­tre­ty i nie­oczy­wi­ste sce­ny
rodza­jo­we, w któ­rych moż­na odna­leźć bar­dzo oso­bi­ste i sym­bo­licz­ne tre­ści z jed­no­cze­sną
dba­ło­ścią o kolor i cha­rak­te­ry­stycz­ną dla artyst­ki for­mę plastyczną.


Prace