Agata Sobczyk

Agata Sobczyk

Malar­ka i gra­ficz­ka zauro­czo­na podró­ża­mi i pej­za­żem. Stu­dia na Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Kra­ko­wie Wydział Gra­fi­ki w Kato­wi­cach. Dyplom (2000) w pra­cow­ni pro­jek­to­wa­nia gra­ficz­ne­go prof. Maria­na Osli­slo oraz w pra­cow­ni malar­stwa prof. Roma­na Nowo­tar­skie­go. Od 2001 człon­ki­ni Związ­ku Pol­skich Arty­stów Pla­sty­ków (ZPAP).

Obra­zy i gra­fi­ki, któ­re two­rzę to zapi­ski z podró­ży, tych dal­szych i tych cał­kiem bli­skich — cza­sem tyl­ko na dru­gą stro­nę uli­cy. To kro­ni­ka waż­nych dla mnie miejsc i chwil życia. Z jed­nej stro­ny Inspi­ru­je mnie pej­zaż miej­ski, bo „jestem z mia­sta” i kocham mia­sto — tu spę­dzam więk­szość swo­je­go życia i czu­ję się w nim jak ryba w wodzie. Ruch, gwar, pozor­ny cha­os, miga­ją­ce rekla­my, napi­sy na murach i cią­głe zmia­ny to dla mnie nie­wy­czer­pa­ne źró­dło tema­tów. Rów­nie fascy­nu­ją­cy jest dla mnie kra­jo­braz „dzi­ki”, pra­wie nie­tknię­ty ręką czło­wie­ka, gdzie koń­czą się dro­gi i tyl­ko „prze­strze­nie na jed­no ski­nie­nie”. Tu naj­waż­niej­sze jest świa­tło, kolo­ry, któ­re są tu i teraz, nastrój tej jed­nej ulot­nej chwili.

Uczest­nicz­ka wie­lu wystaw zbio­ro­wych w kra­ju i za gra­ni­cą m.in.: BIELSKA JESIEŃ Gale­ria Biel­ska BWA, Biel­sko-Bia­ła; Festi­wal Malar­stwa Współ­cze­sne­go, Zamek Ksią­żąt Pomor­skich, Szcze­cin; SZTUKA KOBIET — KOBIETY W SZTUCE Muzeum Ślą­skie, Kato­wi­ce; GRAND PRIX MŁODEJ GRAFIKI POLSKIEJ, Bun­kier Sztu­ki, Kra­ków; AMPLITUDE, LE SALON D’AUTOMNE Paryż, DEVASTATIN Obe­rschle­si­sches Lan­de­smu­seum Ratin­gen (Niem­cy), POLISH EAGLES, Seoul (Korea).

Kura­tor­ka mię­dzy­na­ro­do­wych ple­ne­rów malar­skich, kon­kur­sów arty­stycz­nych i wystaw.


Prace