Margo Hupert

Małgorzata Hupert

Artyst­ka, ilu­stra­tor­ka, pro­jek­tant­ka Absol­went­ka ASP Kato­wi­ce, filia Kra­ków, wydział Wzor­nic­two Prze­my­sło­we. Zaj­mu­je się pro­jek­to­wa­niem sze­ro­ko poję­tym, poli­gra­fią, iden­ty­fi­ka­cją wizu­al­ną, malar­stwem szta­lu­go­wym, akwa­re­lą, rysun­kiem. Kocha­ją­ca natu­rę, ota­cza nią sie­bie i swo­ich bli­skich a poprzez swo­ją sztu­kę chcia­ła­by, by towa­rzy­szy­ła tak­że innym.


Prace