Katarzyna Hajok-Bierkowska

Katarzyna Hajok-Bierkowska

Artyst­ka, andra­goż­ka i peda­goż­ka, absol­went­ka Aka­de­mii Sztuk Pięk­nych w Kra­ko­wie, posia­da­ją­ca wie­lo­let­nie doświad­cze­nie pra­cy w lice­ach pla­stycz­nych, gim­na­zjum, a tak­że insty­tu­cjach kul­tu­ry (Muzeum w Gli­wi­cach, Cen­trum Sztu­ki Współ­cze­snej „Kro­ini­ka” w Byto­miu, Bytom­skie Cen­trum Kul­tu­ry). Zało­ży­ciel­ka dzia­ła­ją­cej na tere­nie Gli­wic, Pra­cow­ni Dzia­łań Arty­stycz­nych miej­sca, gdzie od 2011 roku pro­wa­dzo­ne są warsz­ta­ty i zaję­cia pla­stycz­ne dla dzie­ci, mło­dzie­ży i doro­słych, kur­sy rysun­ku i malar­stwa oraz kur­sy przy­go­to­wu­ją­ce kan­dy­da­tów do śred­nich szkół pla­stycz­nych oraz na stu­dia w aka­de­miach sztuk pięk­nych i na uni­wer­sy­te­tach na kie­run­ki arty­stycz­ne i projektowe.


Por­tret na zamó­wie­nie, może sta­no­wić nie tyle oso­bi­sty, co ory­gi­nal­ny pre­zent dla bli­skiej oso­by. W odróż­nie­niu od innych tema­tów jest sper­so­na­li­zo­wa­ną pamiąt­ką, przez co ma rów­nież war­tość sentymentalną.

Two­rzo­ne prze­ze mnie por­tre­ty są wyko­ny­wa­ne za pomo­cą pro­fe­sjo­nal­nych narzę­dzi i mate­ria­łów, w kla­sycz­nych tech­ni­kach malar­skich i rysun­ko­wych (olej na płót­nie, rysu­nek ołów­kiem, węgiel). Wyjąt­ko­wo dobrze spraw­dza­ją się one w reali­stycz­nym malar­stwie portretowym.

Wymia­ry dzie­ła:
Pro­por­cje obra­zu uza­leż­nio­ne są od kom­po­zy­cji, twarz z regu­ły jest zbli­żo­na do natu­ral­nej wiel­ko­ści, nato­miast for­mat dzie­ła jest zawsze kon­sul­to­wa­ny ze zleceniodawcą.

Cena zależ­na jest od:

  • for­ma­tu obra­zu / rysunku,
  • uję­tych w pra­cy deta­li np. w tle, 
  • stop­nia realizmu,
  • tech­ni­ki wyko­na­nia (rysu­nek ołów­kiem lub węglem rysun­ko­wym, malar­stwo olejne) 
  • ilo­ści por­tre­to­wa­nych osób na jed­nej pracy, 
  • rodza­ju opra­wy obra­zu (jeśli będzie ona zle­co­na w odręb­nym zamówieniu).

Orien­ta­cyj­ne ceny:

  • por­tret jed­nej oso­by, w for­ma­cie do 30 cm x 40 cm, w ołów­ku lub węglu: od 500 zł do 700 zł,
  • por­tret olej­ny, w podob­nym for­ma­cie: od 700 zł do 1400 zł.

Por­tre­ty two­rzę z natu­ry lub na pod­sta­wie dostar­czo­nych foto­gra­fii. W tym dru­gim wypad­ku nie­zbęd­ne jest dostar­cze­nie przez oso­bę zama­wia­ją­cą boga­ty i dobry tech­nicz­nie mate­riał zdję­cio­wy, któ­ry pozwo­li jak naj­le­piej poznać cechy por­tre­to­wa­ne / por­tre­to­wa­ne­go. Foto­gra­fie nie mogą być nad­mier­nie roz­my­te. Bar­dzo cie­ka­wie wyglą­da­ją por­tre­ty oświe­tlo­ne świa­tłem bocz­nym. (uwa­ga: zdję­cia, na któ­rych oso­ba jest oświe­tlo­na lam­pą bły­sko­wą naj­czę­ściej nie sta­no­wią dobre­go mate­ria­łu do por­tre­tu. Spra­wia­ją, że twarz wyda­je się pła­ska i zni­ka­ją cha­rak­te­ry­stycz­ne rysy przed­sta­wio­nej osoby.

Wska­za­ne jest prze­sła­nie więk­szej ilo­ści foto­gra­fii. Poma­ga mi to lepiej roz­po­znać indy­wi­du­al­ne czy cha­rak­te­ry­stycz­ne cechy fizycz­ne mode­la. Zdję­cie na pod­sta­wie któ­re­go powsta­nie por­tret może być zasu­ge­ro­wa­ne przez zle­ce­nio­daw­cę, bądź wybra­ne wspól­nie ze mną z zesta­wu nade­sła­nych fotografii.

Tech­ni­kę wyko­na­nia por­tre­tu czę­sto pro­po­nu­ję sama, suge­ru­jąc się spe­cy­fi­ką oso­by por­tre­to­wa­nej (np. cecha­mi fizycz­ny­mi, emo­cja­mi wypi­sa­ny­mi na twa­rzy, spoj­rze­niem) oraz cha­rak­te­rem mate­ria­łu zdję­cio­we­go (kolo­ry­sty­ki, rodza­ju oświe­tle­nia, kom­po­zy­cji). W takim wypad­ku prze­sy­łam zle­ce­nio­daw­cy referencje.

Por­tret wyko­na­ny w tech­ni­ce olej­nej wyma­ga wię­cej cza­su niż w tech­ni­ce rysun­ko­wej ze wzglę­du na uwa­run­ko­wa­nia tech­no­lo­gicz­ne. Ponad­to pro­ces schnię­cia farb olej­nych jest zależ­ny od rodza­ju i gru­bo­ści nakła­da­nych warstw oraz zasto­so­wa­nych mediów. Nale­ży wziąć to pod uwa­gę skła­da­jąc zamó­wie­nie. Powsta­nie obra­zu i czas schnię­cia może wynieść od 4 do 8 tygodni.

Obra­zy olej­ne nie są wer­nik­so­wa­ne. Taką czyn­ność moż­na wyko­nać dopie­ro po kil­ku mie­sią­cach (od 8 do 12) od zakoń­cze­nia prac nad obra­zem, aby war­stwy far­by dobrze wyschły. Zbyt szyb­kie nało­że­nie wer­nik­su może dopro­wa­dzić do spę­ka­nia powierzch­ni obra­zu po jego cał­ko­wi­tym wyschnię­ciu. Klient może prze­ka­zać obraz do wer­nik­so­wa­nia, jed­nak nie wcze­śniej niż po roku od prze­ka­za­nia por­tre­tu. Po skon­tak­to­wa­niu się ze mną, indy­wi­du­al­nie usta­li­my ter­min reali­za­cji usłu­gi, a wyko­nam ją bez­płat­nie, zle­ce­nio­daw­ca pokry­wa jedy­nie kosz­ty wysył­ki obrazu. 

Wer­nik­so­wa­nie obra­zu nie jest nie­zbęd­ne. Z pew­no­ścią jed­nak sta­no­wi war­stwę ochron­ną, przed zanie­czysz­cze­nia­mi i kurzem, słu­ży do wyrów­na­nia róż­nic w poły­sku powierzch­ni malar­skiej, w nie­któ­rych wypad­kach pogłę­bia kolo­ry­sty­kę obra­zu. Wybra­ne media posia­da­ją tak­że fil­try uv. Obraz moż­na pokryć wer­nik­sem mato­wym, saty­no­wym lub błysz­czą­cym – wybór nale­ży do mnie. 

Obra­zy sprze­da­ję bez ram, wszyst­kie posia­da­ją zama­lo­wa­ne boki. Opra­wa obra­zów sta­no­wi odręb­ną usłu­gę, wyce­nia­ną indy­wi­du­al­nie w zależ­no­ści od potrzeb zleceniodawcy.

Wszyst­kie pra­ce są ręcz­nie prze­ze mnie sygno­wa­ne. Na życze­nie oso­by zle­ca­ją­cej obraz bądź rysu­nek mogą zostać opa­trzo­ne cer­ty­fi­ka­tem autentyczności.

Prace