Izabela Kucharska

Izabela Kucharska

Iza­be­la Edy­ta Kuchar­ska, ur. 04.09.1998 r.
W 2022 obro­ni­ła z wyróż­nie­niem dyplom arty­stycz­ny na kie­run­ku Gra­fi­ka na Uni­wer­sy­te­cie Marii Curie-Skło­dow­skiej w Lubli­nie. Lau­re­at­ka Sty­pen­dium Mini­stra Edu­ka­cji i Nauki za zna­czą­ce osią­gnię­cia w 2021 oraz 2022 roku, a tak­że Sty­pen­dium Pre­zy­den­ta Mia­sta Lublin za osią­gnię­cie arty­stycz­ne o ran­dze mię­dzy­na­ro­do­wej lub ogól­no­pol­skiej uzy­ska­ne w 2021 r. Zaj­mu­je się gra­fi­ką warsz­ta­to­wą, ilu­stra­cją oraz foto­gra­fią. Uczest­ni­czy­ła w kil­ku­dzie­się­ciu wysta­wach mię­dzy­na­ro­do­wych oraz ogól­no­pol­skich. Na co dzień ilu­stru­je dla Tygo­dni­ka Poli­ty­ka oraz współ­pra­cu­je z agen­cją Live Media Crew. 


Prace