Adam Wojciechowski

Adam Wojciechowski

Dyplom z pro­jek­to­wa­nia gra­ficz­ne­go i malar­stwa na ASP Kra­ków, filia w Kato­wi­cach w 2000 roku. Od 2008 roku two­rzy mode­le dino­zau­rów do Jura­Par­ku w Bał­to­wie, Sol­cu Kujaw­skim, Moab Giants w USA w Kra­sie­jo­wie. Na co dzień zawo­do­wo zaj­mu­je się wyko­ny­wa­niem mode­li zwie­rząt do muze­ów przy­rod­ni­czych. Ostat­nio pod mar­ką Adam Fish wyko­nu­je mode­le 3D oraz pła­sko­rzeź­by ryb. Jego pra­ce moż­na rów­nież zna­leźć na www.adamfish.pl oraz face­bo­ok.


Prace